Mazmur 23:1-6
1 Mazmur Daud. TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
2 Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang;
3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.
5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; pialaku penuh melimpah.
6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa.
 
 

MAZMUR 23

Lagu Ayat Alkitab – Lirik & Chord
Song by Daniel Agustianus
Maret 2019
Do = F
 
Transpose up:
 
F 
TUHAN adalah gembalaku,  
Am 
takkan kekurangan aku.
 
Bb 
Ia membaringkan aku di  
C 
padang yang berumput hijau,
 
F 
Ia membimbing aku ke air yang  
Am 
tenang; 
 
 
Bb 
Ia menyegarkan ji
C 
waku.
 
Bb 
Ia menuntun aku di  
Am 
jalan yang benar o
Gm 
leh karena nama-
C 
Nya
 
 
Se
F 
kalipun aku berjalan da
C/E 
lam lembah kekelaman,
 
A
Gm 
ku tidak takut baha
C 
ya,
 
se
F 
bab Engkau besertaku; ga
C/E 
da-Mu dan tongkat-Mu,
 
i
Gm 
tulah yang menghibur a
C 
ku.
 
 
Eng
Bb 
kau menyediakan hidangan  
F 
bagiku
 
di  
Gm 
hadapan 
 
lawan
C 
ku;
 
Eng
Bb 
kau mengurapi kepala
A 
ku dengan mi
Dm 
nyak;
 
pi
G 
alaku penuh melim
C 
pah.
 
 
Ke
Bb 
bajikan dan  
F/A 
kemurahan 
 
be
Gm 
laka
 
C 
akan 
 
mengiku
Bbm/F 
ti aku  
F 
 
Dm 
seumur 
 
hidup
Bb 
ku; 
 
 
C 
seumur 
 
hidup
F 
ku;
 
dan a
Bb 
ku akan di
F/A 
am dalam ru
Gm 
mah 
 
TU
C 
HAN sepanjang  
Bb/F 
masa  
 
 
F 

Similar Posts

Leave a Reply