Mazmur 121:1-8
1 Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku?
2 Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
3 Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap.
4 Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel.
5 TUHANlah Penjagamu, TUHANlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
6 Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
7 TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan menjaga nyawamu.
8 TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya.
 
MAZMUR 121
Lagu Ayat Alkitab – Lirik dan Chord
Song by Daniel Agustianus
Maret 2019
Do = F
 
Transpose up:
 
A
F 
ku melayangkan mataku ke  
A 
gunung-gunung
 
Dm 
dari manakah akan da
F7 
tang 
 
pertolongan
Bb 
ku?
 
Pertolo
Am 
nganku 
 
 
Dm 
ialah 
 
 
Gm 
dari 
 
TUHAN,
 
yang  
C 
menjadikan langit dan bu
F 
mi
 
 
F 
Ia takkan membiarkan ka
A 
kimu 
 
goyah
 
Dm 
Penjagamu tidak akan  
F7 
terlelap 
 
 
Bb 
 
Sesungguhnya  
Am 
tidak 
 
terle
Dm 
lap dan  
Gm 
tidak 
 
tertidur
 
Pen
C 
jaga 
 
Isra
F 
el
 
 
Bb 
TUHANlah 
 
 
C 
Penjagamu,
 
Am 
TUHANlah 
 
 
Dm 
naunganmu
 
di se
Gm 
belah 
 
 
C 
tangan 
 
kanan
F 
mu
 
 
Mataha
Bb 
ri tidak menyakiti  
C 
engkau
 
pada wak
Am 
tu siang, atau bulan pa
Dm 
da waktu malam.
 
Gm 
TUHAN akan menja
C 
ga 
 
engkau
 
Am 
terhadap segala ke
Dm 
celakaan;
 
Gm 
Ia akan menja
C 
ga 
 
nyawa
F 
mu.
 
 
Bb 
TUHAN akan menja
C 
ga 
 
 
A 
keluar 
 
masuk
Dm 
mu
 
da
Gm 
ri sekarang sam
C 
pai 
 
selama-lama
F 
nya.
 

Similar Posts

Leave a Reply